شاخص كل     80,622    14شاخص كل تالاراصلي     55,743    29.6شاخص كل تالارفرعي     179,862    -81.750 شركت فعالتر(wax)     3,123    -1شاخص صنعت     69,258    -7.9شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      166,604    111.2واسطه گريهاي مالي     134,056    -20.1
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٨٠,٦٢١.٩       تغييرات :  ١٤
 • اخبار کارگزاری
 • گزارشات تحلیلی
 • خبرگزاری سنا
آرشیو
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
بیمه کارآفرین ١,٢٥٧ ١١٥ ١٠.٠٧
بیمه رازی ٢,٢١١ ٢٠١ ١٠
فولاد افزا سپاهان ٧,٨٧٦ ٧١٦ ١٠
فروشگاه رفاه ٩,٦٧١ ٨٧٩ ١٠
پتروشیمی تخت جمشید ١,٧٠٦ ١٥٥ ٩.٩٩
بيمه سينا ١,٣٨٧ ١٢٦ ٩.٩٩
آذریت ٤,٥٧١ ٤١٥ ٩.٩٩
آرشیو
کدال بورس کالا

© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com