شاخص كل     77,584    35.9شاخص كل تالاراصلي     54,528    15.4شاخص كل تالارفرعي     168,142    133.650 شركت فعالتر(wax)     3,041    -0.8شاخص صنعت     66,447    37.8شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      156,760    -13.6واسطه گريهاي مالي     131,904    -34.2
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٧,٥٨٤.٤       تغييرات :  ٣٥.٩
 • اخبار کارگزاری
 • گزارشات تحلیلی
 • خبرگزاری سنا
آرشیو
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
آهنگري تراكتورسازي(تقدم) ١,٣٧٥ ١٢٧ ١٠.١٨
تابان نيرو ١,٧٧٤ ١٦٣ ١٠.١٢
احیاء سپاهان ٥,٣٠٤ ٤٨٣ ١٠.٠٢
کشتیرانی دریا بندر ٤,٩٤٦ ٤٥٠ ١٠.٠١
پتروشیمی گلستان ١,٢٥٣ ١١٤ ١٠.٠١
تولیدی پلاستیک شاهین ١,٢١٠ ١١٠ ١٠
داروسازي تهران شيمي ٢٨,٦٠٠ ٢,٦٠٠ ١٠
آرشیو
کدال بورس کالا

© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com