شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
محور خودرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/24
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:24/04/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 6,241 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,440 تعداد خريدار: 299 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,440 حجم معامله: 836,755 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,900 جمع معامله: 5,222,181,975 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
توليد محور خودرو - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 10/08/1391
توليد محور خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
توليد محور خودرو - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 29/07/1391
توليد محور خودرو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره(اصلاحيه) 18/06/1391
توليد محور خودرو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 14/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن: -
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com