شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ايران ياسا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/24
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:24/04/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 7,853 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 8,400 تعداد خريدار: 927 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 8,400 حجم معامله: 5,626,665 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,686 جمع معامله: 44,187,084,409 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ايران ياسا تاير و رابر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 11/09/1391
ايران ياسا تاير و رابر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 08/09/1391
ايران ياسا تاير و رابر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 18/07/1391
ايران ياسا تاير و رابر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 22/05/1391
ايران ياسا تاير و رابر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 66028732-5
فاكس: 66028671
آدرس: جاده قديم كرج - جاده شهريار (مهرانشهر)
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com