شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-700-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 09:00
آخرين قيمت 39 درصد تغییر: 39 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 39 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 39 حجم معامله: 3 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 39 جمع معامله: 117,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com